Algemene voorwaarden

I Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door A. Mauritz & Zn B.V., hierna te noemen ”Mauritz”, gedane offertes en op alle door Mauritz gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers - hierna te noemen de wederpartij - betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken.
 2. Afwijkende bedingen binden Mauritz slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
 3. Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Mauritz niet aanvaard, tenzij zulks - voor elk geval afzonderlijk - is overeengekomen.

II Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes zijn herroepelijk, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een herroepelijk aanbod wordt aanvaard, heeft Mauritz het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

III Prijzen

 1. De door Mauritz opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende inkoopprijzen, koersen van buitenlandse valuta, in -en uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, belastingen, eventuele verzekeringskosten en andere dergelijke factoren.
 2. Indien na opgaaf aan de wederpartij c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van voornoemde prijsbepalende factoren wijziging ondergaat, is Mauritz gerechtigd de opgegeven respectievelijk overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Indien prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Kosten van vervoer, in- en uitladen alsmede alle andere eventuele kosten met betrekking tot door de wederpartij ter beschikking gestelde zaken zijn evenmin in de prijs begrepen.
 4. Niet in de prijs zijn begrepen de kosten verbonden aan eventuele van overheidswege voorgeschreven bijzondere veiligheidsmaatregelen.
 5. Emballage wordt, behoudens afspraak, niet teruggenomen.

IV Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling contant te geschieden bij aflevering van de zaken. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 2. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. Mauritz is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij een zekerheidsstelling te harer genoegen te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen.
 3. Mauritz is te allen tijde gerechtigd uitsluitend onder rembours te leveren. Mauritz is bevoegd levering en verzending uit te stellen, totdat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Indien hierdoor de (af)-levering vertraging ondervindt is Mauritz niet aansprakelijk voor enigerlei door de wederpartij te lijden schade en is de wederpartij aansprakelijk voor de door Mauritz dientengevolge te lijden schade.
 4. Alle betalingen dienen plaats te vinden in nederlandse valuta, ten kantore van Mauritz of dienen op één van Mauritz’s bank- of girorekeningen te worden voldaan zonder recht van opschorting of verrekening.
 5. Indien Mauritz in verband met betaling enig waardepapier aanvaardt, dan geldt dat waardepapier slechts als zekerheid en heeft de betaling pas plaatsgevonden op het moment dat het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Mauritz is bijgeschreven c.q. contant door Mauritz is ontvangen.
 6. Nalatigheid van de wederpartij ter zake van het afnemen van de zaken laat zijn betalingsverplichtingen onverlet.
 7. Indien in gedeelten wordt geleverd is Mauritz niet tot verdere levering verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
 8. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn een rente verschuldigd gelijk aan 1,5 procent per maand over het verschuldigde bedrag of een gedeeltedaarvan. Voorts is de wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente gehouden aan Mauritz te voldoen buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van euro 100,–.
 9. Tevens heeft Mauritz in een dergelijk geval het recht de (verdere) uitvoering van onze verplichtingen voor een periode van ten hoogste twee maanden op te schorten en de in ons eigendom toebehorende zaken terug te nemen.

V Levertijd

 1. Eventueel overeengekomen levertijden zijn bindend. De in de vorige zin bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Mauritz door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van Mauritz is sprake indien Mauritz na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorzaken die buiten haar schuld of risicosfeer zijn ontstaan, waaronder onder andere wordt verstaan overschrijding van leveringstermijnen door fabrikant en/of importeurs.
 3. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan Mauritz te harer keuze dit gedeelte leveren danwel pas leveren wanneer de gehele bestelling gereed is.
 4. Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om mee te werken aan de inontvangstneming van de zaken, dan kan Mauritz te harer keuze hetzij leveren op een door haar te bepalen tijdstip hetzij de overeenkomst danwel het nog onuitgevoerde deel van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden verklaren, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

VI Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

 1. Indien Mauritz als gevolg van de omstandigheden van artikel V lid 2 tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.
 2. Indien Mauritz door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst, voorzover die op dat moment nog niet is uitgevoerd, te ontbinden.
 3. Van overmacht is onder andere sprake in geval van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring.
 4. Met overmacht worden eveneens gelijk gesteld de sub 6.3 vermelde omstandigheden in het bedrijf van derden van wie wij de benodigde diensten, materialen, grondstoffen, berekeningen, tekeningen, e.d., geheel of gedeeltelijk betrekken.
 5. Met overmacht worden voorts gelijk gesteld de sub 6.3 vermelde omstandigheden wanneer één of ander zich voordoet bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.
 6. Met overmacht worden mede gelijk gesteld alle overige van onze wil onafhankelijke omstandigheden, behoudens opzet en grove schuld van het bestuur van onze vennootschap en van diegenen die onzerzijds met de leiding over de uitvoering van de overeenkomst zijn belast.

VII Levering, risico-overgang en vervoer

 1. De verkochte zaken zijn vanaf de aanvang van het transport voor rekening en risico van de wederpartij. De zaken zijn aan de wederpartij geleverd zodra de zaken op het transportmiddel aan het overeengekomen adres, c.q. een plaats zo dicht mogelijk bij dat adres die door het transportmiddel langs een behoorlijk verharde weg kan worden bereikt, zijn aangekomen of zodra de zaken op het door de wederpartij op of bij de bestelling aangegeven adres gedeponeerd zijn of zodra de zaken aldaar of elders door de wederpartij in ontvangst genomen zijn. Indien zaken door Mauritz in het werk dienen te worden gesteld, geldt als tijdstip van levering het moment waarop die zaken op het werk zijn aangekomen.
 2. Tenzij anders is overeengekomen bepaalt Mauritz de wijze van vervoer. Indien Mauritz de zaken zelf vervoert, zijn de bepalingen van titel 1 en 2 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek op de overeenkomst van vervoer van toepassing.

VIII Reclames, verval van aanspraak

 1. Iedere aanspraak
 • ter zake van ontbrekende hoeveelheden, vervalt indien niet binnen 24 uur na het tijdstip van levering bij Mauritz is gereclameerd en binnen twee werkdagen na het tijdstip van levering schriftelijk aan Mauritz is bevestigd;
 • ter zake van andere tekortkomingen, die redelijkerwijs binnen 10 dagen na (op-)levering bij inspectie, keuring of beproeving konden worden waargenomen of vermoed, vervalt indien niet binnen 24 uur na vorenbedoeld tijdstip schriftelijk bij Mauritz is gereclameerd, alsmede indien het geleverde, anders dan door Mauritz, niet is verwerkt of ingewerkt;
 • ter zake van alle andere tekortkomingen, vervalt indien niet binnen 10 dagen nadat zij zich hebben geopenbaard, schriftelijk bij Mauritz is gereclameerd, doch in ieder geval drie maanden na (op)-levering.
 1. Bij vervoer door derden is de wederpartij verplicht om bij gebleken beschadiging van de zaken, alvorens die in ontvangst te nemen, door de vervoerder proces-verbaal van de schade te laten opmaken, zulks op verval van het recht tot reclame.
 2. Iedere klacht moet onder nauwkeurige opgave van de aard en zo mogelijk de oorzaak van de klacht, schriftelijk bij Mauritz worden ingediend, zulks om Mauritz in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klacht na te trekken.
 3. De zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mauritz. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet dat door Mauritz de klacht gegrond wordt bevonden. Na verkregen toestemming moeten de zaken -tenzij deze beschadigd ontvangen zijn - in ongeschonden staat in de originele verpakking aan Mauritz worden teruggezonden op kosten en voor risico van de wederpartij. Indien de klacht door Mauritz gegrond wordt bevonden, zullen de in de vorige zin genoemde kosten door Mauritz worden vergoed.

IX Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet volledig heeft verricht blijven de zaken eigendom van Mauritz. In dat geval is Mauritz bevoegd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, deze terug te nemen.
 2. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op welke titel dan ook uit zijn macht te brengen.
 3. De wederpartij is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken die derden mochten maken op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De wederpartij is voorts verplicht een mededeling als voornoemd per omgaande schriftelijk aan Mauritz te bevestigen.

X Boetebeding en controle

 1. De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in artikel IX verbeurt ten gunste van Mauritz een boete voor iedere handeling die onder één van de aldaar vermelde verboden valt, onverminderd het recht op schadevergoeding van Mauritz. De boete is gelijk aan twee maal het factuur bedrag, echter minimaal euro 250,- per handeling.
 2. Mauritz is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in artikel IX bepaalde.

XI Ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel IV wordt de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddelijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle doorMauritz geleden schade.
 3. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige met Mauritz gesloten overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van schorsing van betalingen, liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is Mauritz gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden - zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, en met terugvordering van het door Mauritz geleverde, voorzover nog niet betaald - danwel betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Mauritz te lijden schade.

XII Aansprakelijkheid

 1. Mauritz is nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden voor de directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, dan tot het bedrag van tweemaal de factuurwaarde van de door Mauritz geleverde zaken in verband waarmee de schade is ontstaan, behoudens opzet of grove schuld en voor zover zulks niet strijdig is met bepalingen van dwingend recht.
 2. Indien de wederpartij zaken, waaromtrent Mauritz hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is de wederpartij verplicht Mauritz te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door Mauritz aan de wederpartij geleverde zaken.
 3. Mauritz staat er niet voor in dat de door haar geleverde zaken identiek zijn aan danwel de door de wederpartij gewenste gelijkheid vertonen met drukproeven of -platen.
 4. Mauritz is niet aansprakelijk voor gebreken in producten of werkzaamheden die wij niet zelf hebben vervaardigd c.q. verricht, behoudens indien en voorzover deze producten en werkzaamheden door ons schriftelijk zijn gegarandeerd.

XIII Geschillen

 1. Op alle met Mauritz gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Behoudens het hierna in lid 3 bepaalde zullen alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen behoudens die ten aanzien waarvan de Kantonrechter absoluut bevoegd is worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam - onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoir of executoriale maatregelen - tenzij de wederpartij, binnen één maand nadat Mauritz zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde, rechter of tenzij partijen na het rijzen van het geschil anders overeenkomen.
 3. Mauritz is te allen tijde gerechtigd uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen in afwijking van het in lid 2 bepaalde te doen beslechten door een volgens de wet bevoegde rechter.

XIV Keuring en andere controle

 1. Indien keuring voor (op-)levering is overeengekomen, hebben beide partijen te allen tijde het recht tussentijdse keuring of andere controle op deugdelijkheid en volledigheid te verlangen, mits tijdig voor (op-)levering. Een dergelijke tussentijdse keuring/controle leidt niet tot (op-)levering of risico-overgang. De wederpartij zal terstond na keuring/controle zijn bevindingen schriftelijk aan ons mededelen.
 2. Wij hebben het recht keuring/controle tijdens het produktieproces te weigeren of aan voorwaarden te verbinden in verband met bescherming van bedrijfsgeheimen.
 3. Keuring en controle geschieden altijd op basis: ieder eigen kosten.

XV Hoofdelijkheid

 1. Bestaat de wederpartij uit meer dan één natuurlijk of rechtspersoon, dan zijn die allen voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij jegens Mauritz.

XVI Depot

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en treden in werking met ingang van 8 mei 2001. Zij vervangen vanaf die datum alle vroegere voorwaarden.
Copyright © Mauritz & Zn. | Advies en hosting door Serac.